• Kęstučio g. 66a, LT-44304, Kaunas

Kokybės ir aplinkos apsaugos politika

Įmonės vykdoma veikla

 

Kauno SĮ „Kauno planas“ buvo įkurta 1993 m. spalio mėn. 11 d. Kauno miesto savivaldybės Tarybos sprendimu. Nuo to laiko įmonė aktyviai dalyvauja teritorijų planavimo veikloje ir parengė nemažai detaliųjų planų, devynis bendruosius planus, įvairių urbanistinių schemų ir specialiųjų planų bei teminių Kauno miesto skaitmeninių žemėlapių.

Kauno SĮ „Kauno planas“ yra viena iš Lietuvoje pirmaujančių įmonių, rengiančių didelės apimties teritorijų planavimo dokumentus ir GIS duomenų bazes. Įmonėje yra sukaupta didelė patirtis rengiant tokio pobūdžio projektus, bendraujant su įvairaus lygmens valdžios institucijomis, kurios dalyvauja teritorijų planavimo procese.

Kauno SĮ „Kauno planas“ atlieka įvairių rūšių teritorijų planavimo, geoinformacinių sistemų kūrimo bei valdymo darbus, konsultuoja kompleksinio teritorijų vystymo srityje. Pagrindinės įmonėje vykdomos veiklos yra:

 1. Bendrųjų, detaliųjų ir specialiųjų planų rengimas,
 2. Urbanistinės plėtros programų rengimas,
 3. Statinių projektų rengimas,
 4. Įmonių ir privačių asmenų konsultavimas teritorijų planavimo ir investavimo klausimais,
 5. Dalyvavimas teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų rengime,
 6. Teritorijų planavimo dokumentų duomenų bazių kaupimas,
 7. Skaitmeninio žemėlapio ir geoinformacinių sistemų projektavimas, kūrimas ir priežiūra,
 8. Integruotų ir sektorinių skaitmeninių duomenų bazių kūrimas,
 9. Taikomųjų programų ir internetinių sprendimų kūrimas.

Įmonės uždaviniai

 
 • Nuolat prižiūrėti, reguliariai naujinti bei gerinti kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemą pagal ISO 9001, ISO 14001 standartų reikalavimus. Informuoti darbuotojus apie kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos principus ir užtikrinti darbuotojų dalyvavimą jų vykdyme.

 • Vykdyti veiklą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisinių aktų reikalavimais, kitų norminių aktų reikalavimais ir įmonės prisiimtais reikalavimais.

 • Teikti pasiūlymus Seimui, Vyriausybei, Architektų Rūmams teritorijų planavimo klausimais, rengiant teisės aktus, reglamentuojančius teritorijų planavimo veiklą.

 • Valdyti ir mažinti įmonės daromą neigiamą poveikį aplinkai, taupiai ir racionaliai naudoti resursus bei energetinius išteklius, vykdyti taršos prevenciją.

 • Rengti projektus, atitinkančius darnios plėtros principus, vertinti jų sprendinių daromą poveikį aplinkai ir kiek galimybės leidžia, mažinti projektinių sprendimų neigiamą poveikį aplinkai.

 • Nuolat kelti darbuotų kvalifikaciją, organizuojant mokymus, užtikrinti darbo vietų ergonomiškumą bei atitikimą higienos normoms.

 • Racionaliai organizuoti darbus, gerinti darbų atlikimo metodologiją, nuolatos atnaujinti įmonės techninę ir programinę įrangą.

 • Klientams teikti kokybiškas paslaugas, atsižvelgiant į jų poreikius, laikantis nustatytų darbų atlikimo terminų ir užtikrinant grįžtamąjį ryšį. Kontroliuoti procesų eigą ir laiku šalinti neatitikimus.

 • Užtikrinti teisingą partnerystę subrangovams ir jiems nuodugniai išaiškinti klientų reikalavimus.

 • Laikytis profesinės etikos principų klientų, subrangovų ir derinančių institucijų atžvilgiu.

Įmonės veiklos tikslas

Kauno SĮ „Kauno planas“ siekia tapti teritorijų planavimo ir geoinformacinių sistemų kūrimo srityje pirmaujančia, efektyviai dirbančia ir kokybiškas paslaugas savo klientams teikiančia įmone.

Kokybės ir aplinkosaugos politika Kauno SĮ „Kauno planas“ yra vykdoma kasdienėje praktinėje veikloje, įgyvendinimo kontrolė yra užtikrinama periodiniais patikrinimais ir vidaus auditu. Rezultatai skelbiami visuotiniame darbuotojų susirinkime. Įmonės Kokybės ir aplinkosaugos politika yra peržiūrima bent kartą per metus ir esant poreikiui – koreguojama.

 

Priedai

Sertifikatas ISO 14001:2004 1.37 MB

Sertifikatas ISO 9001:2008 1.36 MB